Polityka prywatności

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki stanowią ogólną informację o tym, co dzieje się z danymi osobowymi użytkowników, gdy odwiedzają oni niniejszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych podano w naszej polityce prywatności dostępnej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez administratora strony. Jego dane kontaktowe podano w rozdziale „Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Dane użytkowników są gromadzone w oparciu o udostępnienie ich przez użytkowników. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane w sposób automatyczny przez nasze systemy informatyczne lub po udzieleniu zgody podczas korzystania ze strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Rejestrowanie tych danych następuje automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na tę stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane w celu analizy aktywności użytkowników na stronie.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu gromadzenia przechowywanych danych osobowych, które go dotyczą. Ponadto ma on prawo do zażądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może on w dowolnym momencie odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Oprócz tego, w określonych okolicznościach, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Ponadto przysługuje mu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W tej sprawie oraz w razie innych pytań dotyczących ochrony danych użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferowane przez podmioty trzecie

Podczas wizyty na tej stronie internetowej aktywność użytkownika na stronie internetowej może być poddawana analizie statystycznej. Następuje to przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów do analizy.

Szczegółowe informacje na temat tych programów do analizy podano w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting

Hosting treści naszej strony internetowej obsługuje następujący operator:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez hosting zewnętrzny. Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach firmy hostingowej. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, odwiedziny na stronie internetowej i pozostałe dane generowane przez stronę internetową.

Hosting zewnętrzny następuje w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli nastąpiła prośba o udzielenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i mediach elektronicznych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy Fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Nasza firma hostingowa przetwarza dane użytkowników w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w celu realizacji jej obowiązków w ramach usług, przestrzegając przy tym naszych wskazówek związanych z tymi danymi.

Współpracujemy z następującą firmą hostingową:

dogado GmbH
Saarland Str. 25
44139 Dortmund

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie (UPDZ) w celu korzystania z opisanej powyżej usługi. Jest to umowa nakazana przez prawo ochrony danych, która gwarantuje, że dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi wskazówkami i z przestrzeganiem przepisów RODO.

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Dla administratorów tej strony internetowej ochrona danych osobowych użytkowników jest bardzo ważna. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Gdy użytkownik odwiedza tę stronę internetową, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona także, w jaki sposób i do jakich celów to następuje.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Straße 12
49429 Visbek

Telefon: +49 4445 897-0
E-Mail: infoschulz.st

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i środkach służących do przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeżeli w niniejszej polityce prywatności nie podano konkretnego okresu przechowywania, dane osobowe użytkowników pozostają u nas do momentu gdy cel przetwarzania tych danych zostanie osiągnięty. Jeżeli użytkownik będzie dochodził uzasadnionego prawa do usunięcia danych lub odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych, jego dane zostaną usunięte, o ile nie będą istniały żadne inne dozwolone prawnie powody przechowywania danych osobowych użytkownika (np. terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w takim przypadku usunięcie danych następuje po ustaniu tych powodów.

Wskazówki ogólne dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile przetwarzane są specjalne kategorie danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. W razie udzielenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych następuje poza tym na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W razie wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu użytkownika (np. poprzez cyfrowy Fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych następuje dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Jeżeli dane użytkownika są niezbędne w celu realizacji umowy lub wykonania czynności przedumownych, przetwarzamy jego dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, o ile są one niezbędne w celu realizacji zobowiązania prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również następować na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O podstawach prawnych obowiązujących w jednostkowym przypadku informujemy w kolejnych rozdziałach niniejszej polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Datenschutzbeauftragte(r)
Schneiderkruger Str. 12

Telefon: +49 4445 897-157
E-Mail: datenschutzschulz.st

Informacja na temat przekazywania danych do USA i innych państw trzecich

Stosujemy między innymi narzędzia przedsiębiorstw z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne pod kątem prawa ochrony danych. Gdy te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Informujemy, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Przykładowo przedsiębiorstwa w USA są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości sprzeciwienia się temu sądownie przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Dlatego nie można wykluczyć, że organy USA (np. tajne służby) przetwarzają, analizują i trwale przechowują dane użytkowników znajdujące się na serwerach w USA w celu ich monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie. Procesy przetwarzania danych, które zostały zrealizowane do momentu odwołania zgody, pozostają zgodne z prawem, niezależnie od wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA W DOWOLNYM MOMENCIE PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PODANO W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W RAZIE WNIESIENIA SPRZECIWU ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE JESTEŚMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE BEZWZGLĘDNYCH, PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, WÓWCZAS UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. PO ZŁOŻENIU SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEGO DANE OSOBOWE PRZESTANĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W CELU REALIZACJI REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W razie naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jej zwyczajowego miejsca pobytu, jej miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa. Prawo do złożenia skargi istnieje niezależnie od innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, aby dane, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie jego zgody lub na potrzeby wykonania umowy, zostały przekazane jemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. O ile użytkownik zażąda przeniesienia danych bezpośrednio do innego podmiotu odpowiedzialnego, następuje to jedynie wówczas, o ile jest to technicznie możliwe.

Uzyskanie informacji, usunięcie i sprostowanie danych

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat dotyczących go, zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania tych danych, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w razie innych pytań dotyczących danych osobowych użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tej sprawie użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas, dotyczących go danych osobowych, z reguły potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika obywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może w miejsce usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • • Jeżeli dane osobowe użytkownika nie są nam już potrzebne, jednak są one potrzebne użytkownikowi w celu wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, wówczas ma on prawo do zażądania w miejsce usunięcia ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
  • • Jeżeli użytkownik złożył sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest rozważenie interesów użytkownika i naszych. Do momentu ustalenia, czyje interesy przeważają, użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub w związku z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań, wysyłanych do nas jako administratora strony, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie wiersza adresu w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS jest aktywne, dane przekazywane nam przez użytkownika nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec otrzymywania korespondencji reklamowej

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych podanych w obowiązkowej stopce redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane. Administratorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie podjęcie kroków prawnych w razie przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one zapisywane w urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie. Stałe pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika, dopóki ten nie usunie ich samodzielnie lub dopóki nie nastąpi ich automatyczne usunięcie przez przeglądarkę internetową użytkownika.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (tzw. First-Party-Cookies) lub od przedsiębiorstw trzecich (tzw. Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies umożliwiają stosowanie określonych usług przedsiębiorstw trzecich w ramach stron internetowych (np. pliki cookie służące do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych ze względów technicznych, ponieważ określone funkcje strony internetowej byłyby bez nich niedostępne (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu analizy aktywności użytkowników na stronie lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, niezbędne w celu przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji, udostępniania określonych, wymaganych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka) lub w celu optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie służące do pomiaru liczby odwiedzających), zwane niezbędnymi plikami cookie, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Administrator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu udostępniania swoich usług w zoptymalizowanej i pozbawionej błędów technicznych formie. Jeżeli nastąpiła prośba o udzielenie zgody na przechowywanie plików cookie lub stosowanie porównywalnych technologii służących do ponownego rozpoznawania, przetwarzanie danych następuje wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Użytkownik może dokonać takich ustawień w swojej przeglądarce, aby był informowany o stosowaniu plików cookie i zezwalał na nie tylko w jednostkowych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie całkowicie lub w określonych przypadkach oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie z chwilą zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczać funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są stosowane na tej stronie internetowej, podano w niniejszej polityce prywatności.

Real Cookie Banner

Nasza strona internetowa stosuje technologię Consent oferowaną przez Real Cookie Banner, aby uzyskać zgodę użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu lub na stosowanie określonych technologii i dokumentować tę zgodę zgodnie z przepisami ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest firma devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (usługa zwana dalej „Real Cookie Banner”).

Real Cookie Banner jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, w związku z czym nie powstaje połączenie z serwerami dostawcy usługi Real Cookie Banner. Real Cookie Banner zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać mu udzielone zgody lub ich odwołanie. Gromadzone w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda od nas ich usunięcia, usunie plik cookie Real Cookie Banner lub gdy przestanie istnieć cel przechowywania danych. Nie narusza to bezwzględnych, ustawowych obowiązków przechowywania.

Stosowanie Real Cookie Banner następuje w celu uzyskania nakazanych ustawowo zgód na stosowanie plików cookie. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Administrator stron gromadzi i automatycznie przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje do nas. Należą do nich:

  •     typ i wersja przeglądarki
  •     system operacyjny użytkownika
  •     adres URL odsyłający
  •     nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp
  •     godzina wysłania zapytania do serwera
  •     adres IP

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie następuje.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w prezentacji strony w pozbawionej błędów technicznych formie oraz optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest tworzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli użytkownik przesyła do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, informacje podane przez niego w formularzu kontaktowym wraz z podanymi tam przez niego danymi kontaktowymi są u nas przechowywane w celu obsługi zapytania i na wypadek pytań dodatkowych. Bez zgody użytkownika dane te nie są przekazywane.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędnie w celu wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile nastąpiła taka prośba; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Nie narusza to bezwzględnych obowiązków ustawowych – w szczególności terminów przechowywania.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, zapisujemy i przetwarzamy jego zapytanie wraz ze wszystkimi podanymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) w celu obsługi jego sprawy. Bez zgody użytkownika dane te nie są przekazywane.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędnie w celu wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile nastąpiła taka prośba; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas poprzez zapytania kontaktowe pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu sprawy użytkownika). Nie narusza to bezwzględnych obowiązków ustawowych – w szczególności ustawowych terminów przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Jej dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia administratorowi strony internetowej analizowanie aktywności użytkowników odwiedzających stronę. Administrator strony internetowej uzyskuje w ten sposób różne dane dotyczące korzystania, na przykład wywołania strony, czas przebywania na stronie, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są łączone w ramach ID użytkownika i przypisywane do określonego urządzenia użytkownika odwiedzającego stronę.

Ponadto za pomocą Google Analytics możemy m.in. rejestrować ruchy myszką, przewijanie i kliknięcia użytkownika. Google Analytics stosuje również różne metody modelowania, aby uzupełniać zgromadzone rekordy danych, a przy analizie danych wykorzystuje także technologie uczenia maszynowego.

Google Analytics stosuje technologie umożliwiające ponowne rozpoznanie użytkownika w celu analizy aktywności użytkownika (np. pliki cookie lub cyfrowy Fingerprinting urządzenia). Rejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Korzystanie z tej usługi następuje na podstawie zgody użytkownika według art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły podano na stronie:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zablokować gromadzenie i przetwarzanie jego danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkowników przez Google Analytics podano w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie, a podczas korzystania z funkcji Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeżeli użytkownik chce subskrybować oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebny nam jest jego adres e-mail oraz informacje, które umożliwią nam weryfikację, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyraził zgodę na subskrypcję newslettera. Pozostałe dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody. W celu obsługi newslettera korzystamy z usług firm obsługujących newslettery, które opisano poniżej.

CleverReach

Ta strona internetowa korzysta z CleverReach w celu wysyłki newslettera. Dostawcą tej usługi jest firma CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy (zwana dalej „CleverReach”). CleverReach to usługa umożliwiająca organizację i analizę wysyłki newslettera. Dane wprowadzone przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub w Irlandii.

Nasze wysyłane za pomocą CleverReach newslettery umożliwiają nam analizę aktywności odbiorców newslettera. Analiza może obejmować m.in. sprawdzenie, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często kliknięto na który link w newsletterze. Ponadto za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji może być przeprowadzana analiza, czy po kliknięciu na link w newsletterze nastąpiło zdefiniowane wcześniej działanie (np. zakup produktu na tej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych przez newslettery CleverReach podano na stronie:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Procesy przetwarzania danych, które zostały już zrealizowane, pozostają zgodne z prawem, niezależnie od wycofania zgody.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przeprowadzania analizy przez CleverReach, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy odpowiedni link.

Udostępnione nam przez użytkownika dane w celu subskrypcji newslettera są przechowywane przez nas lub przez firmę obsługującą newslettery do momentu rezygnacji użytkownika z subskrypcji newslettera, a po rezygnacji z subskrypcji są usuwane z listy wysyłkowej newslettera. Nie narusza to danych, które są u nas przechowywane do innych celów.

Po wypisaniu się przez użytkownika z listy wysyłkowej newslettera jego adres e-mail może być przechowywany przez nas lub przez firmę obsługującą newslettery na czarnej liście, o ile jest to niezbędne w celu uniknięcia przyszłej wysyłki wiadomości e-mail. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi, jakim jest przestrzeganie wytycznych ustawowych w odniesieniu do wysyłki newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie adresu e-mail na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się temu przechowywaniu, o ile jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji podano w polityce prywatności CleverReach dostępnej pod adresem:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google (lokalny hosting)

W celu jednolitej prezentacji czcionek niniejsza strona korzysta z tak zwanych Czcionek Google udostępnianych przez firmę Google. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie następuje.

Więcej informacji na temat Czcionek Google podano pod adresem:
https://developers.google.com/fonts/faq

oraz w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Adobe

W celu jednolitej prezentacji czcionek niniejsza strona korzysta z określonych czcionek Web Fonts firmy Adobe. Ich dostawcą jest firma Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Przy otwieraniu tej strony przeglądarka użytkownika wczytuje niezbędne czcionki bezpośrednio od Adobe, aby móc je prawidłowo wyświetlać na urządzeniu użytkownika. Przeglądarka użytkownika tworzy przy tym połączenie z serwerami Adobe w USA. W ten sposób firma Adobe uzyskuje informację o tym, że ta strona internetowa została wywołana przez adres IP użytkownika. Według informacji Adobe w ramach udostępniania czcionek nie są zapisywane pliki cookie.

Gromadzenie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionek na swojej stronie internetowej. Jeżeli nastąpiła prośba o udzielenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i mediach elektronicznych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy Fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły podano na stronie:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Polityka prywatności firmy Adobe jest dostępna na stronie:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Więcej informacji na temat czcionek Adobe podano pod adresem:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Mapy Google. Jej dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Zasadniczo informacje te są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Administrator tej strony internetowej nie ma wpływu na to przekazywanie danych. Gdy usługa Mapy Google jest aktywna, firma Google może w celu jednolitej prezentacji czcionek korzystać z Czcionek Google. Podczas korzystania z Map Google przeglądarka użytkownika umieszcza wymagane czcionki internetowe w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Map Google następuje w interesie prawidłowej prezentacji naszej oferty online oraz w celu umożliwienia łatwego znalezienia podawanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli nastąpiła prośba o udzielenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i mediach elektronicznych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy Fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły podano na stronie:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

W celu komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia do konferencji online. Stosowane przez nas poszczególne narzędzia są wymienione poniżej. Jeżeli użytkownik komunikuje się z nami za pomocą konferencji wideo lub audio, jego dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane przez nas i dostawcę określonego narzędzia do konferencji.

Narzędzia do konferencji rejestrują wszystkie dane udostępniane/stosowane w celu korzystania z narzędzia (adres e-mail i/lub numer telefonu użytkownika). Ponadto narzędzia do konferencji przetwarzają takie informacje, jak czas trwania konferencji, początek i koniec (godzina) uczestniczenia w konferencji, liczba użytkowników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Oprócz tego dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne niezbędne w celu obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, ID urządzenia, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję urządzenia klienckiego, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz rodzaj połączenia.

Jeżeli w ramach narzędzia następuje wymiana, wczytywanie lub udostępnianie w inny sposób treści, wówczas treści te także są zapisywane na serwerach dostawcy narzędzia. Do takich treści należą w szczególności zapisy w chmurze, wiadomości na czacie/komunikatorze, nagrania głosowe, wczytane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane w trakcie korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy w pełni wpływu na procesy przetwarzania danych w ramach wykorzystywanych narzędzi. Nasze możliwości są w znacznym stopniu uzależnione od polityki określonego usługodawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia do konferencji można znaleźć w polityce prywatności określonego narzędzia, podanej pod tym tekstem.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia do konferencji są stosowane, aby komunikować się z przyszłymi i obecnymi partnerami lub oferować naszym klientom określone usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto stosowanie tych narzędzi służy do ogólnego uproszczenia lub przyspieszenia komunikacji z nami lub naszym przedsiębiorstwem (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli nastąpiła prośba o udzielenie zgody, stosowanie wspomnianych narzędzi odbywa się na podstawie tej zgody; zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane rejestrowane przez nas bezpośrednio za pomocą narzędzi do połączeń wideo i narzędzi do konferencji są usuwane z naszych systemów, gdy użytkownik zażąda takiego usunięcia, odwoła swoją zgodę na przechowywanie lub gdy przestanie istnieć cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu, gdy zostaną przez niego usunięte. Nie narusza to bezwzględnych, ustawowych terminów przechowywania.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi do konferencji do ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u operatorów narzędzi do konferencji.

Stosowane narzędzia do konferencji

Wykorzystujemy następujące narzędzia do konferencji:

Microsoft Teams

Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą narzędzia jest firma Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych podano w polityce prywatności Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

9. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość składania swoich aplikacji o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pomocą formularza online dla kandydatów). Poniżej informujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu danych osobowych gromadzonych w ramach procesu rekrutacji. Gwarantujemy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych i wszystkimi innymi postanowieniami ustawowymi, a dane użytkownika są traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli użytkownik przekazuje nam swoją aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe użytkownika (np. dane kontaktowe i dane komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w ramach rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to niezbędne w celu podjęcia decyzji dotyczącej ustanowienia stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi tutaj § 26 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) według prawa niemieckiego (zainicjowanie stosunku zatrudnienia), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zainicjowanie umowy) oraz – o ile użytkownik udzielił zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika są w ramach naszego przedsiębiorstwa przekazywane wyłącznie osobom, które uczestniczą w obsłudze jego aplikacji.

Jeżeli kandydat zostanie przyjęty, przekazane przez niego dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku zatrudnienia.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie możemy zaproponować użytkownikowi stanowiska pracy, użytkownik odrzuci oferowane stanowisko pracy lub wycofa swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych przez niego danych w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie tych danych służy w szczególności do celów dowodowych w razie sporu prawnego. Jeżeli jest wiadome, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego terminu (np. w związku z grożącym lub trwającym sporem prawnym), ich usunięcie następuje dopiero wówczas, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Ponadto dłuższe przechowywanie danych może wystąpić wówczas, gdy użytkownik udzieli odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ich usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Umieszczenie w bazie kandydatów

Jeżeli nie zaproponujemy użytkownikowi stanowiska pracy, istnieje możliwość, że jego aplikacja zostanie umieszczona w bazie kandydatów. W razie umieszczenia w bazie wszystkie dokumenty i informacje podane w aplikacji zostaną dodane do bazy, aby w razie powstania wolnych miejsc pracy móc skontaktować się z użytkownikiem.

Umieszczenie w bazie kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającym procesem rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z bazy kandydatów, o ile nie istnieją ustawowe powody przechowywania.

Dane w bazie kandydatów są nieodwołalnie usuwane najpóźniej po dwóch latach od udzielenia zgody.

Polityka prywatności dotycząca NASZYCH profili w mediach społecznościowych

Nasze profile w mediach społecznościowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących profili w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez media społecznościowe

Posiadamy dostępne publicznie profile w mediach społecznościowych. Listę wykorzystywanych przez nas mediów społecznościowych przedstawiono poniżej.

Media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itd. z reguły mogą kompleksowo analizować aktywność użytkowników, gdy odwiedzają oni ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowanymi treściami portali społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Wizyta na naszym profilu w mediach społecznościowych wywołuje szereg procesów przetwarzania związanych z ochroną danych. Są to w szczególności:

Po zalogowaniu się przez użytkownika na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzeniu naszego profilu operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. Jego dane osobowe mogą być rejestrowane także wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie ma konta w określonym portalu społecznościowym. Rejestrowanie danych następuje w takim przypadku za pomocą plików cookie zapisanych w urządzeniu użytkownika lub poprzez rejestrowanie jego adresu IP.

Za pomocą zarejestrowanych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisane są ich preferencje i zainteresowania. Umożliwia to wyświetlanie użytkownikowi związanej z jego zainteresowaniami reklamy w ramach określonego portalu społecznościowego i poza nim. Jeżeli użytkownik posiada konto w określonym portalu społecznościowym, związana z jego zainteresowaniami reklama może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których jest lub był on zalogowany.

Informujemy także, nie że nie jesteśmy w stanie weryfikować wszystkich procesów przetwarzania w mediach społecznościowych. Dlatego w zależności od usługodawcy na portalach społecznościowych mogą być także realizowane inne procesy przetwarzania. Szczegółowe informacje podano w warunkach korzystania i polityce prywatności określonego portalu społecznościowego.

Podstawa prawna

Nasze profile w mediach społecznościowych mają zapewnić możliwie kompleksową prezentację w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Inicjowane przez media społecznościowe procesy analizy mogą opierać się na innych podstawach prawnych, podanych przez operatorów portali społecznościowych (np. wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw

Gdy użytkownik odwiedza nasze profile w mediach społecznościowych (np. Facebook), wspólnie z operatorem portalu społecznościowego jesteśmy odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych związane z tą wizytą. Zasadniczo użytkownik możne dochodzić swoich praw (dostęp do informacji, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skarga) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora określonego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Informujemy, iż mimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy w pełni wpływu na procesy przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze możliwości są w znacznym stopniu uzależnione od polityki określonego usługodawcy.

Okres przechowywania

Dane rejestrowane przez nas bezpośrednio poprzez profil w mediach społecznościowych są usuwane z naszych systemów, gdy użytkownik zażąda takiego usunięcia, odwoła swoją zgodę na przechowywanie lub gdy przestanie istnieć cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu, gdy zostaną przez niego usunięte. Nie narusza to bezwzględnych obowiązków ustawowych – w szczególności terminów przechowywania.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio od operatorów portali społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Prawa użytkownika

W każdej chwili użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu gromadzenia przechowywanych danych osobowych, które go dotyczą. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Oprócz tego użytkownik może zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, a w określonych okolicznościach także ograniczenia ich przetwarzania.

Szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych

LinkedIn

Posiadamy profil w serwisie LinkedIn. Jego dostawcą jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn stosuje reklamowe pliki cookie.

Aby dezaktywować pliki reklamowe serwisu LinkedIn, należy skorzystać z następującego linku:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły podano na stronie:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych użytkownika podano w polityce prywatności LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook

Posiadamy profil w serwisie Facebook. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej Meta). Według informacji Meta gromadzone dane są także przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z firmą Meta porozumienie o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Porozumienie to określa, za które procesy przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub firma Meta, gdy użytkownik odwiedza nasz profil na Facebooku. Porozumienie to jest dostępne pod następującym linkiem.https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Użytkownik może samodzielnie dopasować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się do portalu:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły podano na stronie:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły podano w polityce prywatności Facebooka.
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Posiadamy profil w serwisie Instagram. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły podano na stronie:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych użytkownika podano w polityce prywatności Instagrama:
https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Posiadamy profil w serwisie XING. Jego dostawcą jest firma New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych użytkownika podano w polityce prywatności XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube

Posiadamy profil w serwisie YouTube. Jego dostawcą jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych użytkownika podano w polityce prywatności YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.