Przykłady praktyczne

SCHULZ wyróżnia się wszechstronnością i specjalistyczną wiedzą w zakresie tworzenia całościowych rozwiązań. Wiele naszych projektów automatyzacji odzwierciedla już teraz nową formę produkcji przemysłu 4.0, w której wszystko jest w wysokim stopniu połączone, bardzo elastyczne i umożliwia indywidualizację.

Okulary multimedialne

Opis

Dzięki integracji Wearable Computing (przenośne przetwarzanie danych) w produkcji przemysłowej procesy są kształtowane znacznie prościej i efektywniej.

Zadanie

Pracownicy powinni otrzymywać informacje istotne procesowo i dążyć do minimalizacji liczby błędów.

Wyzwanie

Czynność powinna zostać znacznie ułatwiona udostępnianiu informacji pracownikom we właściwym czasie i miejscu.

Rozwiązanie techniczne

Pracownicy noszą okulary multimedialne, które udostępniają dane istotne dla procesów, kiedy są one potrzebne. Mają wolne obie ręce, minimalizują czas oczekiwania i drogi ruchu, więc robią mniej błędów. Specjalne oprogramowanie tworzy połączenie między systemem sterowania procesami i okularami multimedialnymi. Obsługa okularów jest bardzo prosta. Wszystkie instrukcje są wyświetlane bezpośrednio na szkłach okularów, a wykonywane czynności są potwierdzane dotknięciem palca na panelu obsługowym okularów. Oprócz tego zintegrowana kamera skanuje kody kreskowe, aby możliwe było jednoznaczne przyporządkowywanie produktów. Kontrole jakościowe także staną się skuteczniejsze.

Systemy transportowe bez kierowcy

OPIS

Zautomatyzowany transport materiału do autonomicznego i zoptymalizowanego rozdzielania w produkcji i logistyce

Zadanie

Różne towary mają być w sposób zautomatyzowany transportowane „just in time” do różnych miejsc montażu. Ważna jest tutaj najwyższa elastyczność, ponieważ zapotrzebowanie i procesy często zmieniają się.

Wyzwanie

System transportowy powinien umożliwiać integrację bez znacznego nakładu w istniejących strukturach i pozwalać na precyzyjną pracę przy automatycznym przenoszeniu i przyjmowaniu ciężarów.


Rozwiązanie techniczne

Do tego zadania odpowiedni jest zwłaszcza system transportowy bez kierowcy (FTS), ponieważ można go idealnie integrować w istniejące procesy produkcyjne i łatwo dopasowywać, a oprócz tego pracuje on skutecznie, szybko i bezpiecznie. Pojazdy można stosować zarówno w, jak i na zewnątrz budynków i z reguły nie jest do tego konieczna dodatkowa przestrzeń komunikacyjna. Łatwo zrealizować można także skrzyżowania i rozgałęzienia. Przenoszenie energii następuje przez ułożony w ziemi przewód indukcyjny, przesyłanie danych równolegle przez przewód światłowodowy lub WLAN. Alternatywnie energia może być też przenoszona przez akumulatory z centralnymi stacjami ładowania, które są osiągane automatycznie. Specjalna infrastruktura nie jest konieczna. Także uruchomienie jest proste: droga jest pokonywana raz, a przeszkody są automatycznie odnotowywane na mapie. Jeśli otoczenie później się zmieni, system transportowy aktualizuje drogę samoczynnie bez ingerencji człowieka.

Symulacja procesowa

Opis

Kompletna wirtualna realizacja projektów (wirtualny bliźniak) włącznie z symulacją

Zadanie

Fabryka powinna zostać odtworzona cyfrowo ze wszystkimi jej instalacjami produkcyjnymi, aby wskazywać alternatywne procesy i potencjał optymalizacyjny linii produkcyjnych. W ten sposób można zabezpieczyć procesy i dokładnie przewidywać oddziaływanie zmian także w odniesieniu do czasu taktowania. Także wymagane zaangażowanie energii i konieczne konserwacje stają się widoczne i mogą być wcześniej zaplanowane.

Wyzwanie

Symulowane są nie tylko poszczególne instalacje i maszyny, ale też fabryka jako całość ze wszystkimi znajdującymi się w niej obiektami i wzajemnymi oddziaływaniami i relacjami.

Rozwiązanie techniczne

Z innowacyjnym oprogramowaniem przemysłowym do digitalizacji obiektów, które łączy ze sobą wszystkie kroki łańcucha tworzenia wartości, możliwe jest utworzenie wirtualnego obrazu kompletnych fabryk. Nie tylko dla planowanych, ale też dla już istniejących zakładów produkcyjnych.

Relacja człowiek-robot

Opis

Współpraca człowieka i robota we wspólnej przestrzeni roboczej

Zadanie

Aby dalej doskonalić pracę w produkcji, robot i człowiek powinni bezpośrednio współpracować przy danych czynnościach.

Wyzwanie

Prawdziwa interakcja ręka w rękę działa tylko bez blokady bezpieczeństwa. Jednak ochrona ludzi musi funkcjonować niezawodnie.

Rozwiązanie techniczne

Bezdotykowa technika bezpieczeństwa i czułe powierzchnie robotów umożliwiają kooperację człowieka i robota (MRK). Nie występuje ryzyko dla pracowników podczas współpracy. Człowiek korzysta z ergonomicznego otoczenia roboczego, w którym robot staje się prawdziwym asystentem produkcji, które dopasowują się do danego ruchu człowieka, a nie na odwrót.

Sięganie do skrzyni

Opis

Zautomatyzowane rozdzielanie i kontrola jakości towaru jednostkowego

Zadanie

Nieuporządkowane elementy mają być automatycznie porządkowane i udostępniane do maszynowego dalszego przetwarzania.

Wyzwanie

Chaotycznie umieszczone drobne części często się zaczepiają, co wiąże się ze zwiększonymi trudnościami przy automatycznym rozdzielaniu.

Rozwiązanie techniczne

Dla tak zwanego „sięgania do skrzyni” utworzono mobilną jednostkę robota. Po wyposażeniu w system wizyjny robot 6-osiowy wykrywa chaotycznie doprowadzane części i wydaje polecenia ruchu. Również umieszczony na robocie chwytak pneumatyczny przyjmuje drobne części i odkłada je na stole. Przez ponowną detekcję można określić dokładną pozycję elementu i można go odpowiednio regulować.