Polityka prywatności i plików "cookies"

 1. Ograniczenie odpowiedzialności
  Za tę ofertę informacyjną odpowiada wydawca. Informacje na tej stronie internetowej zostały zestawione z najwyższą starannością. Nie odpowiadamy jednak za prawidłowość i kompletność. Z tego powodu wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z oferty informacyjnej jest wykluczona. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej nie powstaje stosunek umowny między użytkownikiem i oferentem/wydawcą.
   
 2. Wskazówki dotyczące prawa autorskiego
  Cała treść tej strony internetowej podlega prawu autorskiemu. Niedozwolone zastosowanie, odtwarzanie lub powielanie treści lub jej części jest zabronione. W sprawie zezwolenia na korzystanie z treści należy zwracać się do wydawcy.
   
 3. Wskazówka dotycząca linków zewnętrznych
  Jeśli z tej strony internetowej prowadzą linki na inne strony internetowe, zaznacza się, że nie ma to wpływu na ukształtowanie i treści stron pod linkami i ich treść nie jest własnością zarządcy strony. Dotyczy to wszystkich umieszczonych na tej stronie linków zewnętrznych i wszystkich treści stron, do których prowadzą środki reklamowe (np. banery, wskazania tekstowe, filmy reklamowe). Dla stron pod linkami obowiązuje, że treści niezgodne z prawem w momencie ustawiania linku nie były widoczne. Linki są regularnie kontrolowane pod względem treści niezgodnej z prawem i w razie naruszenia prawa są niezwłocznie usuwane.
   
 4. Ochrony danych osobowych
  a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie: www.schulz-infoprod.pl jest Schulz Infoprod Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118), ul. Metalowa 3, NIP: 7792179365, REGON: 634359718 (dalej Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@schulz-infoprod.pl

  b) Dane osobowe
  • Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. b), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  • Każdorazowo cel oraz zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.schulz-infoprod.pl, takich jak:

   1) Formularz Kontakt

   Dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zakres przetwarzanych danych osobowych: nazwa firmy, imię, nazwisko, adresem e-mail .

   2) Formularz Serwis

   Dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach formularza Serwis przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytania z zakresu obsługi serwisowej. Zakres przetwarzanych danych osobowych: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, adres do faktury oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu i osoby decyzyjnej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
  • Deklaracja

   Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych w niniejszym dokumencie celach,
   • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
   • merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  • Uprawnienia Użytkownika

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia: 

   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  • Przekazywanie danych osobowych

   Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  •  
  c) Pliki "cookies"
  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci web Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę wykorzystania strony internetowej. Wytwarzane przez ciasteczko informacje o korzystaniu ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP będzie skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach ratyfikujących umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby przetwarzać sposób użytkowania strony internetowej, aby zestawiać raporty dotyczące aktywności internetowych i aby realizować inne usługi powiązane z korzystaniem ze stron internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz użytkownika strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie przechowywany z innymi danymi przez Google. Można uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą w pełnym zakresie dostępne. Oprócz tego można uniemożliwić rejestrowanie danych wytwarzanych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   

  d) Pozostałe
  Jeśli na tej stronie internetowej zbierane są dane osobowe (nazwa, adres, adres mailowy itp.), następuje to za zgodą użytkownika i za jego wiedzą. W tym kontekście zwraca się uwagę na to, że przenoszenie danych osobowych następuje przez Internet (formularz kontaktowy i formularz aplikacyjny) przez połączenie szyfrowane (SSL).